SSP Lokaludvalg

Formålet er kriminalitetsforebyggelse hos børn og unge på skolerne, hvor den kriminalpræventive lærervejledning er implementeret.

Hvad er en SSP kontaktlærer?

Web-etik

At være SSP kontaktlærer er et alsidigt erhverv. Formålet er kriminalitetsforebyggelse hos børn og unge på skolerne, og det indebærer bl.a., at vi hjælper vores kollegaer med at implementere den kriminalpræventive lærervejledning, forsyner dem med kriminalpræventive materialer, laver trivselsundersøgelser på skolerne, tilbyder elevmægling, rygestopkurser og meget andet.

Vi har mange personlige samtaler med elever for at give dem indblik i hvilke faktorer, der medvirker til at nogle børn og unge bliver kriminelle. Vi gør også meget ud af, at eleverne bliver bevidste om rettigheder, forpligtelser og konsekvenser af de valg, de træffer.

Når vi i elevgrupperne hører om trusler, mobning, hærværk, spiritus og andre rusmidler, tager vi formelle og uformelle samtaler både med elever og forældre i forebyggelsesøjemed.

Vi mødes jævnligt til fælles SSP møder, hvor der er en repræsentant fra hver skole og klub i Helsingør Kommune. Det er et forum, som bliver brugt til information, erfaringsudveksling, debat og netværksarbejde. Her har lærere og pædagoger mulighed for at lade sig inspirere af andres initiativer og styrke samarbejdet på tværs; også SSP medarbejderne og Nordsjællands Politi er repræsenteret ved møderne.

At være SSP kontaktlærer handler kort sagt om at være opmærksom på uheldige tendenser og signaler, der hersker blandt eleverne og så sammen med forskellige samarbejdspartnere og forældre vejlede de unge i forebyggede øjemed. 
_______________________________________________________________________________

SSP-kontaktpædagogordningen indebærer, at en medarbejder fra hver klub bruger en del af sine ressourcer på SSP samarbejdet i og omkring den enkelte klub. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med SSP medarbejderne. SSP-kontaktpædagogen skal varetage en vejledende, formidlende og koordinerende funktion vedrørende kriminalitetsforebyggelse i klubberne samt fungere som bindeled mellem klubben og SSP-organisationen generelt.